Regulaminu dla Zamawiających

Regulamin dla Zamawiających

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy TrustLuna.com, w tym oferowania usług, zamawiania usług i ich realizacji przez TRUSTLUNA SP. Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 50G lok. 99, 10-685 Olsztyn, NIP 7393981405, REGON 524774322. Regulamin stanowi również ogólne warunki umowy dla umów zawieranych za pośrednictwem platformy TrustLuna.com oraz dla umów zawieranych poza ww. platformą (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Definicje:
  1. Usługodawca – TRUSTLUNA SP. Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 50G lok. 99, 10-685 Olsztyn, NIP 7393981405, REGON 524774322.
  1. Zamawiający – oznacza podmiot zlecający przygotowanie i/lub publikację Artykułu Sponsorowanego, który przyjął lub zamierza przyjąć Ofertę przedstawioną przez Wydawcę lub Usługodawcę. Zamawiający może działać jako Konsument, Przedsiębiorca albo Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta.
  1. Wydawca – oznacza podmiot, który świadczy lub zamierza świadczyć usługi na rzecz Zamawiających.
  1. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, będący Zamawiającym lub Wydawcą.
  1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Przedsiębiorca na Prawa Konsumenta (PNPK) - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Platforma – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem trustluna.com za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi określone w Regulaminie. 
  1. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, w szczególności świadczone drogą elektroniczną usługi polegające na organizowaniu procesu zamawiania Produktów.
  1. Produkt – oznacza usługę polegającą na przygotowaniu Artykułu Sponsorowanego i/lub publikacji Artykułu Sponsorowanego w Serwisie Internetowym. 
  1. Oferta – oznacza oświadczenie woli Usługodawcy lub Wydawcy przedstawione Zamawiającemu na Platformie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail Zamawiającego, zawierające propozycję wykonania Usług, określające warunki ich świadczenia oraz cenę.
  1. Zamówienie – oznacza oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu Oferty, co prowadzi do zawarcia Umowy z Usługodawcą lub Wydawcą.
  1. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza integralną część Umowy, która zawiera dokładne określenie przedmiotu umowy wraz ze szczegółowymi danymi świadczonych usług.
  1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą lub Usługodawcą o treści określonej Regulaminem oraz Ofertą, której przedmiotem jest świadczenie Produktów, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
  1. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Platformy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła. Konto oznacza Konto Klienta, Konto Agencyjne lub Konto Wydawcy.
  1. Konto Klienta – oznacza konto Użytkownika będącego Zamawiającym.
  1. Konto Agencyjne – oznacza Konto Klienta, który rozlicza się w okresach miesięcznych i którego obowiązuje specjalny cennik dostępny na Platformie.
  1. Konto Wydawcy – oznacza konto Użytkownika będącego Wydawcą.
  1. Umowa o Konto – oznacza zawartą na czas nieoznaczony między Usługodawcą a Użytkownikiem umowę o świadczenie usług w ramach Platformy za pośrednictwem Konta, na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta.
  1. Artykuł Sponsorowany – oznacza płatny tekst reklamowy dostarczony przez Zamawiającego albo stworzony przez Usługodawcę lub Wydawcę na zlecenie Zamawiającego, zawierający minimum 3 000 znaków, oznaczony przy tytule „artykuł sponsorowany” lub innym równoważnym określeniem. Artykuł Sponsorowany może  zawierać materiały graficzne dostarczone przez Zamawiającego.
  1. Serwis Internetowy – oznacza serwis (stronę internetową), w którym następuje publikacja Artykułu Sponsorowanego.
  1. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Zamawiającego w szczególności formie Artykułu Sponsorowanego, o ile Artykuł Sponsorowany został przygotowany przez Zamawiającego; Treścią cyfrową są także materiały udostępniane Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter;
  1. Usługa cyfrowa - usługę pozwalającą na (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; w szczególności usługę cyfrową stanowi usługa publikacji Artykułu Sponsorowanego.
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień inny niż sobota oraz dni ustawowo wolne od pracy.
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
  1. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 535 909 005.

§ 2 Zakres usług Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na organizowaniu procesu zawierania Umów, w szczególności poprzez zamieszczanie na Platformie Ofert Wydawców i umożliwienie ich wyszukania przez Użytkowników i złożenie Zamówienia, obsługę Kont i komunikacji z Użytkownikami. Usługodawca świadczy również usługi polegające na przygotowaniu Artykułu Sponsorowanego (usługi takie mogą być świadczone również przez Wydawców) i jego publikacji w Serwisach Internetowych innych niż serwisy Wydawców zarejestrowanych na Platformie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy są usługami świadczonymi drogą elektroniczną na podstawie umów zawieranych na odległość.
 3. Umowa między Wydawcą a Zamawiającym może być zawarta drogą elektroniczną poprzez Platformę. Umowa między Zamawiającym a Usługodawcą może zostać zawarta także za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 4. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Platformy w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. W celu korzystania z Platformy oraz odtwarzania Treści cyfrowych dostarczanych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 6. urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu,
 7. aktywnej skrzynki e-mail,
 8. przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączoną opcją „cookies”.
 9. Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 10. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6  powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 11. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobnym przeznaczeniu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Platformy do 72 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Platformie.
 13. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Platformy.
 14. Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy o Konto ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
 15. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
 16. przesyłania spamu w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 17. korzystania z Platformy w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy i Użytkowników.

§ 3 – Zasady składania Zamówień za pośrednictwem Platformy

 1. Usługodawca nie jest stroną Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, a jedynie podmiotem umożliwiającym zawarcie tych Umów za pośrednictwem Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca może być stroną Umowy zawartej z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający zlecił Usługodawcy przygotowanie Artykułu Sponsorowanego i/lub jego publikację.
 2. Produkty dostępne za pośrednictwem Platformy są odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na Platformie. Cena podana na Platformie to cena brutto w złotych polskich wraz z informacją o cenie netto i należnym podatku VAT.
 3. Zamówienie Produktu za pośrednictwem Platformy następuje poprzez formularz zamówienia, dostępny dla zalogowanych Użytkowników. W formularzu zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru Produktu poprzez dodanie go do koszyka. W koszyku widoczne są szczegóły Zamówienia, w tym cena.
 4. Zamawiający potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.  Po kliknięciu tego przycisku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem dostępnych form płatności.
 5. Z chwilą momentem kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy w języku polskim o treści określonej w Ofercie i Regulaminie. Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia na wskazany w Koncie adres e-mail.

§ 4 – Zamówienia składane poza Platformą

 1. W przypadku składania Zamówień poza Platforma (z wykorzystaniem poczty e-mail) Usługodawca udostępnia w formie elektronicznej Ofertę zawierającą co najmniej:
  1. typ usługi wraz z informacjami szczegółowymi,
  1. miejsce publikacji Artykułu Sponsorowanego,
  1. cenę,
  1. termin realizacji,
  1. dane kontaktowe.
 2. Oferta może podlegać indywidualnym negocjacjom, zgodnie z preferencjami Zamawiającego.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego następuje poprzez zaakceptowanie Oferty, tzn. przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia Oferty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o treści określonej Ofertą.
 4. Po przyjęciu przez Zamawiającego Oferty, Usługodawca przesyła Zamawiającemu Umowę wraz z Potwierdzeniem Zamówienia zawierającym specyfikację zamówienia.
 5. Umowa sporządzana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i Ofertą.
 6. Po akceptacji przez zamawiającego Oferty i uzgodnieniu szczegółów zamówienia w Umowie oraz Potwierdzeniu Zamówienia, Usługodawca wystawia Zamawiającemu fakturę pro forma zawierającą informacje dotyczące ceny usługi oraz danych do dokonania przelewu.

§ 5- Realizacja zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 30 Dni Roboczych od dnia dokonania płatności za Zamówienie. W sytuacji, kiedy Zamawiający zleca Usługodawcy lub Wydawcy sporządzenie Artykułu Sponsorowanego oraz opublikowanie go we wskazanym przez siebie Serwisie Internetowym, termin 30 Dni Roboczych ulega wydłużeniu o termin sporządzenia Artykułu Sponsorowanego.
 2. Zamawiający przesyła gotowy tekst Artykułu Sponsorowanego wraz z materiałami graficznymi pocztą elektroniczną, najpóźniej w terminie 14 Dni Roboczych po złożeniu Zamówienia.
 3. Jeżeli Zamawiający zlecił Usługodawcy lub Wydawcy przygotowanie Artykułu Sponsorowanego, to jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy lub Wydawcy w terminie wskazanym w ust. 1 wytycznych dotyczących treści Artykułu Sponsorowanego. Termin sporządzenia Artykułu Sponsorowanego wynosi 3 Dni Robocze od daty przesłania wytycznych dotyczących treści Artykułu Sponsorowanego.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy materiałów lub gotowego Artykułu Sponsorowanego w odpowiednim terminie, Usługodawca lub Wydawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
 5. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego przygotowania Artykułu Sponsorowanego, Usługodawca lub Wydawca przesyła Zamawiającemu projekt Artykułu, zaś Zamawiający może w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania projektu, nanieść poprawki. W przypadku braku działania Zamawiającego we wskazanym terminie uznaje się, że nie wnosi zastrzeżeń.
 6. Z chwilą publikacji Artykułu, Zamawiający otrzymuje link do opublikowanego Artykułu. Zamawiający może w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania linku, zgłosić poprawki. W przypadku braku działania Zamawiającego we wskazanym terminie uznaje się, że nie wnosi zastrzeżeń.
 7. Każda kolejna zmiana, poza zmianą w pkt 6 będzie poczytana jako złożenie nowego Zamówienia.
 8. Wydawca ma prawo do zgłoszenia poprawek do Zamówienia lub jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie dokona poprawek w terminie wskazanym przez Wydawcę albo Wydawca odrzuci Zamówienie, Zamówienie nie będzie realizowane, a środki przeznaczone na realizację Zamówienia powiększają saldo punktów Użytkownika na Koncie Klienta. Pozostaje to bez wpływu umowę zawartą z Usługodawcą, której przedmiotem było przygotowanie Artykułu Sponsorowanego. Wydawca ma prawo do odrzucenia Zamówienia, jeżeli poweźmie wątpliwości co do posiadania przez Zamawiającego praw autorskich do materiałów wykorzystanych w Artykule Sponsorowanym albo jeżeli publikacja dostarczona przez Zamawiającego narusza prawo bądź dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficzne, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do popełnienia przestępstwa.
 9. Wydawca lub Usługodawca w ramach łączącej go z Zamawiającym Umowy zapewnia umieszczenie Artykułu Sponsorowanego w wybranym przez Zamawiającego Serwisie Internetowym i utrzymanie tego artykułu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 10. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Zamawiającym, w szczególności na swojej stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych, poprzez bezpłatne wykorzystanie logotypu i firmy Zamawiającego. Umieszczenie logotypu Zamawiającego ma charakter wyłącznie informacyjny.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wydawcą, w szczególności w zakresie przestrzegania ustalonych Umową terminów, płatności oraz wzajemnego informowania o kwestiach istotnych dla realizacji Zamówienia.

§ 6 - Rozliczenie wykonania usługi

 1. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty ceny wynikającej z Oferty.
 2. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy, rozliczenie między Usługodawcą a Zamawiającym następuje za pośrednictwem Platformy w wybranej przez Zamawiającego formie płatności (przelew bankowy, płatność elektroniczna, PayPal, pobranie punktów zgromadzonych na Koncie), na podstawie faktury VAT.
 3. Rozliczenie następuje w walucie polskiej (PLN).
 4. Użytkownik może zasilić swoje Konto środkami do wykorzystania na Platformie poprzez zakup punktów do wykorzystania na Platformie (1 pkt = 1 zł). W przypadku wypowiedzenia Umowy o Konto środki odpowiadające ilości zgromadzonych punktów podlegają zwrotowi w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. W trakcie obowiązywania Umowy o Konto Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wypłaty środków odpowiadających ilości punktów zgromadzonych na Koncie. Punkty mogą zostać przeniesione na innych Użytkowników.
 5. Użytkownicy Kont Agencyjnych rozliczają się na podstawie faktury VAT zbiorczej wystawionej przez Usługodawcę na koniec miesiąca za Zamówienia złożone w danym miesiącu kalendarzowym. Użytkowników tych obowiązuje specjalny cennik dostępny na Platformie.
 6. W przypadku zawarcia umowy poza Platformą, rozliczenie między Usługodawcą a Zamawiającym następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę i przesłanej Zamawiającemu elektronicznie. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rachunek i w terminie wskazanym na fakturze VAT.

§ 7 - Prawa autorskie

 1. Jeżeli Artykuł Sponsorowany został stworzony przez Usługodawcę lub Wydawcę na zamówienie Zamawiającego, w momencie publikacji Artykułów Usługodawca lub Wydawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia autorskie prawa majątkowe do artykułów i upoważnia Zamawiającego do korzystania z utworu powstałego w ramach wykonania danego zamówienia wraz z prawem do dokonywania jego modyfikacji przez czas nieokreślony, w Polsce oraz we wszystkich pozostałych państwach Świata bez ograniczenia ilościowego i przedmiotowego  na następujących polach eksploatacji:
 2. zwielokrotnienie technikami wizualnymi, multimedialnymi, poligraficznymi, informatycznymi, cyfrowymi bez ograniczeń w zakresie ilości egzemplarzy,
 3. utrwalanie, na nośnikach wizualnych, multimedialnych, poligraficznych, informatycznych, cyfrowych, plastycznych,
 4. wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych ani terytorialnych, w tym w szczególności udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie artykułów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;
 5. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
 6. rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do artykułu w wybranym przez siebie miejscu i czasie w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet,
 7. wystawianie,
 8. wyświetlanie,
 9. najem,
 10. nadanie za pośrednictwem sieci przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, w tym umieszczenie artykułów na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji w tym w szczególności: bilbordy, prasa, kino, ulotki, gazety, POSy,
 11. rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, całości lub fragmentów artykułów,
 12. Z chwilą przesłania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia, Zamawiający udziela Usługodawcy i Wydawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z przesłanych materiałów do celów określonych w Ofercie, w szczególności realizacji Zamówienia.

§ 8 - Konto

 1. Użytkownik może dokonywać rejestracji i korzystać z Platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie za pośrednictwem Konta. Użytkownik może posiadać Konto Klienta lub Konto Wydawcy. Zasady korzystania z Platformy przed Wydawców reguluje odrębny regulamin.
 3. Do zawarcia Umowy o Konto pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji oraz aktywacja przycisku „Zarejestruj”.
 4. Najpóźniej w momencie rejestracji Konta Zamawiający składa oświadczenie o tym czy w ramach Platformy będzie działać jako Przedsiębiorca, PNPK czy Konsument. W przypadku zmiany statusu Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.
 5. Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie założenia konta wraz z Regulaminem w formacie pdf oraz linkiem aktywującym Konto.
 6. Z chwilą aktywacji linku aktywującego Konto pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o Konto na czas nieokreślony.
 7. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 8. Przy zawarciu Umowy Użytkownik podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.
 10. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyn,  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Regulaminie lub poprzez usunięcie Konta.
 11. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem bez podania przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji.
 12. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji.

§ 9 – Newsletter

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania prawidłowego zapisu na Newsletter podczas rejestracji konta Użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę oświadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: [email protected] lub poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności wysyłanego Newslettera.

§ 10 – Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz, gdy ma to zastosowanie, na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie dotyczą Konsumentów oraz PNPK wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść Ofert zamieszczonych na Platformie przez podmioty inne niż Usługodawca. Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich odpowiedzialność ponoszą wyłącznie podmioty, które zamieściły Ofertę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy zawartej przez Użytkownika z Wydawcą (innym niż Usługodawca).
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie.
 5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem lub PNPK za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy i Umowy o Konto tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy. 
 6. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy i Umowy o Konto, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem i PNPK nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Wyłączenie to nie ma zastosowania do szkody na osobie.
 7. Wydawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie Zamówienia. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty.
 8. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do materiałów przekazywanych Wydawcy w celu realizacji Zamówienia. Zamawiający zapewnia, że wykorzystanie materiałów w celu przygotowania i/lub publikacji Artykułu Sponsorowanego nie naruszy praw autorskich osób trzecich oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wydawcę lub Usługodawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania tych materiałów w całości lub we fragmentach, a także z tytułu ich opracowania i włączenia do Artykułu Sponsorowanego.
 9. Zamawiający oświadcza, że wykonanie Produktu nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich, a także jest dozwolone na gruncie powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów korporacyjnych w związku z przygotowaniem i/lub publikacją Artykułu Sponsorowanego, w szczególności z tytułu naruszenia przez Artykuł Sponsorowany przepisów ograniczających dopuszczalność reklamowania określonych produktów lub usług albo określonych grup zawodowych. W przypadku przekazania przez Zamawiającego wytycznych lub treści do publikacji, Usługodawca nie ma obowiązku ich weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami prawa jak również weryfikacji, czy na skutek zastosowania się do wytycznych lub publikacji przekazanych treści nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, ochrony dóbr osobistych oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
 11. W przypadku dochodzenia roszczeń przeciwko Usługodawcy lub Wydawcy przez osobę trzecią lub wszczęcia wobec Usługodawcy lub Wydawcy postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenie albo postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia praw autorskich lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją Zamówienia, w tym przygotowaniem i/lub publikacją Artykułu Sponsorowanego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód związanych z dochodzeniem roszczeń przeciwko Usługodawcy lub Wydawcy, w tym kosztów procesu, a także kosztów postępowania i kar nałożonych przez odpowiednie organy.

W momencie zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią w zakresie jego praw autorskich do materiałów przekazanych przez Zamawiającego, Wydawca uprawniony jest do zawieszenia lub anulowania publikacji zawierającej sporne treści i jednostronnego odstąpienia od umowy.

§ 11 – Uprawnienia w razie niezgodności świadczenia z Umową

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową Zamawiający będący Konsumentem lub PNPK powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową.
  1. Jeżeli Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.
  1. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  1. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
  1. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
  1. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;

b) usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;

c) brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

d) z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta lub PNPK.

 • Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem lub PNPK, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej, a także odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Treści lub Usługi cyfrowej zostaje wyłączona wobec Przedsiębiorców.

§ 12 - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Zamawiających w celu, w jakim zostały udostępnione.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Zamawiającego osobom trzecim, jeżeli nie będzie to wymagane charakterem świadczonych przez Usługodawcę usług.
 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce https://trustluna.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, mogą być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w §1 ust. 1 i 3.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika. Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Użytkownika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi lub PNPK na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 14 – Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik  będący Konsumentem lub PNPK, który zawarł Umowę może na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za Usługi wykonane do chwili odstąpienia.
 2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone mailowo lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w §1 ust. 3 albo pisemnie na adres wskazany w §1 ust. 1, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe zalecenie nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w inny sposób. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty zawarcia Umowy.
 4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Załączony wzór ma jedynie charakter pomocniczy, a złożenie oświadczenia w innej formie nie ma wpływu na jego skuteczność. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone także przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Usługodawcy, za wyjątkiem kosztów za usługi spełnione przed odstąpieniem od Umowy, jeżeli takie zostaną poniesione a Usługodawca rozpoczął świadczenie Usług przed terminem odstąpienia od Umowy na wyraźne żądania Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsumentem lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Usługodawcę usługi stworzenia Artykułu Sponsorowanego, według specyfikacji Konsumenta lub PNPK i służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 15 – Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Użytkownika, a Użytkownik nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Użytkownik jest uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub może się zwrócić do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu dla Użytkowników będących Konsumentami znajdują się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw konsumentów. Jeżeli Użytkownikiem  jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub Umowy mogą być rozstrzygane także przez platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym  Konsumentem lub PNPK, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 4. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§ 16 - Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z przyczyn istotnych dla prowadzonej przez Usługodawcę działalności, z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę warunków technicznych związanych ze świadczeniem Usług, zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia prawne Usługodawcy, zmiany warunków, w tym cen usług świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz Usługodawcy, niezbędnych do realizacji zawartych przez Usługodawcę umów.
 2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, chyba że wskazana jest data późniejsza. Zmiany wiążą Użytkowników, chyba że Użytkownik skorzysta z uprawnienia z art. 3841 k.c.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu może wypowiedzieć umowę. W przypadku braku podjęcia działań przez Użytkownika przyjmuje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu wskazane przez Usługodawcę.
 5. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                                                                        ………………………………,……………

miejscowość, data

……………………….………

……………………………….

……………………….………

……………………………….

dane Zamawiającego

TRUSTLUNA SP. Z O.O.

ul. Franciszka Barcza 50G lok. 99

10-685 Olsztyn

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Działając w imieniu własnym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………… w ………………….. w przedmiocie …………………………………

…………………………….

Trust Luna
UL. FRANCISZKA BARCZA 50G/99,
10-685 OLSZTYN

NIP: 7393981405
REGON: 524774322
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zarejestruj sięZaloguj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram