Regulamin dla Wydawców

Regulamin dla Wydawców

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Wydawców (zdefiniowanych poniżej)  usług za pośrednictwem portalu TrustLuna.com przez TRUSTLUNA SP. Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 50G lok. 99, 10-685 Olsztyn, NIP 7393981405, REGON 524774322.
 2. Definicje:
  1. Usługodawca – TRUSTLUNA SP. Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 50G lok. 99, 10-685 Olsztyn, NIP 7393981405, REGON 524774322.
  1. Zamawiający – oznacza podmiot zlecający przygotowanie i/lub publikację Artykułu Sponsorowanego, który przyjął lub zamierza przyjąć Ofertę przedstawioną przez Wydawcę lub Usługodawcę. Zamawiający może działać jako Konsument, Przedsiębiorca albo Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta.
  1. Wydawca – oznacza podmiot, który świadczy lub zamierza świadczyć usługi na rzecz Zamawiających.
  1. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, będący Zamawiającym lub Wydawcą.
  1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Przedsiębiorca na Prawa Konsumenta (PNPK) - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa ta nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Platforma – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem trustluna.com za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi określone w Regulaminie. 
  1. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, w szczególności świadczone drogą elektroniczną usługi polegające na organizowaniu procesu zamawiania Produktów.
  1. Produkt – oznacza usługę polegającą na przygotowaniu Artykułu Sponsorowanego i/lub publikacji Artykułu Sponsorowanego w Serwisie Internetowym. 
  1. Oferta – oznacza oświadczenie woli Usługodawcy lub Wydawcy przedstawione Zamawiającemu na Platformie, zawierające propozycję wykonania Usług, określające warunki ich świadczenia oraz cenę.
  1. Zamówienie – oznacza oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu Oferty, co prowadzi do zawarcia Umowy z Usługodawcą lub Wydawcą.
  1. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza integralną część Umowy, która zawiera dokładne określenie przedmiotu umowy wraz ze szczegółowymi danymi świadczonych usług.
  1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą o treści określonej Regulaminem oraz Ofertą, której przedmiotem jest świadczenie Produktów, zgodnie z wyborem Zamawiającego.
  1. Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Platformy, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła. Konto oznacza Konto Klienta, Konto Agencyjne lub Konto Wydawcy.
  1. Konto Klienta – oznacza konto Użytkownika będącego Zamawiającym.
  1. Konto Agencyjne – oznacza Konto Klienta, który rozlicza się w okresach miesięcznych i którego obowiązuje specjalny cennik dostępny na Platformie.
  1. Konto Wydawcy – oznacza konto Użytkownika będącego Wydawcą.
  1. Umowa o Konto – oznacza zawartą na czas nieoznaczony między Usługodawcą a Użytkownikiem umowę o świadczenie usług w ramach Platformy za pośrednictwem Konta, na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Konta.
  1. Artykuł Sponsorowany – oznacza płatny tekst reklamowy dostarczony przez Zamawiającego albo stworzony przez Usługodawcę lub Wydawcę na zlecenie Zamawiającego, zawierający minimum 3 000 znaków, oznaczony przy tytule „artykuł sponsorowany” lub innym równoznacznym określeniem. Artykuł Sponsorowany może  zawierać materiały graficzne dostarczone przez Zamawiającego.
  1. Serwis Internetowy – oznacza serwis (stronę internetową), w którym następuje publikacja Artykułu Sponsorowanego.
  1. Dzień Roboczy – każdy dzień inny niż sobota oraz dni określone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z dnia 2 listopada 2020 r., Dz.U. z 2020 r., Nr 1920).
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 535 909 005.
 4. Niniejszy Regulamin na zastosowanie wyłącznie do Wydawców będących Przedsiębiorcami. Konto Wydawcy nie jest dostępne dla podmiotów będących Konsumentami lub PNPK. Korzystanie z Platformy przez Wydawców będących Konsumentami lub PNPK może nastąpić na podstawie indywidualnych uzgodnień z Usługodawcą. Postanowienia Regulaminu mają wówczas zastosowanie tylko w zakresie indywidualnie uzgodnionym przez strony.

§ 2 – Zakres usług Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na organizowaniu procesu zawierania Umów, w szczególności poprzez zamieszczanie na Platformie Ofert Wydawców i umożliwienie ich wyszukania przez Użytkowników i złożenie Zamówienia, obsługę Kont i komunikacji z Użytkownikami. Usługodawca świadczy również usługi polegające na przygotowaniu Artykułu Sponsorowanego (usługi takie mogą być świadczone również przez Wydawców) i jego publikacji w Serwisach Internetowych innych niż serwisy Wydawców zarejestrowanych na Platformie. 
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy są usługami świadczonymi drogą elektroniczną na podstawie umów zawieranych na odległość.
 3. Umowa między Wydawcą a Zamawiającym może być zawarta wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę.
 4. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Platformy w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. W celu korzystania z Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 6. urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu,
 7. aktywnej skrzynki e-mail,
 8. przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www z włączoną opcją „cookies”.
 9. Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 10. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6  powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 11. Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia na urządzeniu Użytkownika tak zwanych „plików cookies” lub innych o podobnym przeznaczeniu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Platformy do 72 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Platformie.
 13. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Platformy.
 14. Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy o Konto ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
 15. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
 16. przesyłania spamu w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 17. korzystania z Platformy w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy i Użytkowników.

§ 3  - Zasady publikacji Ofert przez Wydawców

 1. Wydawca publikuje na Platformie wykaz swoich Serwisów Internetowych z wraz z opisem (adres, tematyka). Jeżeli Wydawca nie jest przedsiębiorcą lub czynnym podatnikiem VAT, zamieszcza taką informację w swoim opisie.
 2. W przypadku utraty przez Wydawcę praw do Serwisu Internetowego (wskutek np. sprzedaży tych praw), Wydawca zobowiązany jest zapewnić, aby nabywca praw do Serwisu Internetowego, na którym opublikowano Artykuł Sponsorowany, kontynuował publikację przez ustalony Umową okres, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy, w szczególności związanej z roszczeniami Zamawiającego.
 3. Poprzez zamieszczenie Oferty na Platformie, Wydawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania i rozporządzania miejscem w Serwisie Internetowym w zakresie koniecznym do publikacji Artykułu Sponsorowanego. Jeśli Wydawca nie jest właścicielem Serwisu Internetowego, to zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę i wskazać podstawę do korzystania z Serwisu. Usługodawca może żądać od Wydawcy okazania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania miejscem w Serwisie Internetowym.
 4. Wydawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Zamawiającym z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchni Serwisu Internetowego i publikacji Artykułów Sponsorowanych, które mają być lub zostały opublikowane za pośrednictwem Platformy.

§ 4  - Zasady składania Zamówień za pośrednictwem Platformy

 1. Usługodawca nie jest stroną Umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, a jedynie podmiotem umożliwiającym zawarcie tych Umów za pośrednictwem Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca może być stroną Umowy zawartej z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający zlecił Usługodawcy przygotowanie Artykułu Sponsorowanego i/lub jego publikację.
 2. Produkty dostępne za pośrednictwem Platformy są odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na Platformie. Cena podana na Platformie to cena netto w złotych polskich wraz z informacją o należnym podatku VAT.
 3. Zamówienie Produktu za pośrednictwem Platformy następuje poprzez formularz zamówienia, dostępny dla zalogowanych Użytkowników. W formularzu zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru Produktu poprzez dodanie go do koszyka. W koszyku widoczne są szczegóły Zamówienia, w tym cena.
 4. Zamawiający potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.  Po kliknięciu tego przycisku Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem dostępnych form płatności.
 5. Z chwilą momentem kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy w języku polskim o treści określonej w Ofercie i Regulaminie. Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia na wskazany w Koncie adres e-mail

§ 5 – Realizacja zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 30 Dni Roboczych od dnia dokonania płatności za Zamówienie. W sytuacji, kiedy Zamawiający zleca Usługodawcy lub Wydawcy sporządzenie Artykułu Sponsorowanego oraz opublikowanie go we wskazanym przez siebie Serwisie Internetowym, termin 30 Dni Roboczych ulega wydłużeniu o termin sporządzenia Artykułu Sponsorowanego.
 2. Zamawiający przesyła Wydawcy gotowy tekst Artykułu Sponsorowanego wraz z materiałami graficznymi pocztą elektroniczną, najpóźniej w terminie 14 Dni Roboczych po złożeniu Zamówienia.
 3. Jeżeli Zamawiający zlecił Usługodawcy lub Wydawcy przygotowanie Artykułu Sponsorowanego, to jest zobowiązany do przesłania Usługodawcy lub Wydawcy w terminie wskazanym w ust. 1 wytycznych dotyczących treści Artykułu Sponsorowanego. Termin sporządzenia Artykułu Sponsorowanego wynosi 7 Dni Roboczych od daty przesłania wytycznych dotyczących treści Artykułu Sponsorowanego.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy materiałów lub gotowego Artykułu Sponsorowanego w odpowiednim terminie, Usługodawca lub Wydawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.
 5. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego przygotowania Artykułu Sponsorowanego, Usługodawca lub Wydawca przesyła Zamawiającemu projekt Artykułu, zaś Zamawiający może w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania projektu, nanieść poprawki. W przypadku braku działania Zamawiającego we wskazanym terminie uznaje się, że nie wnosi zastrzeżeń.
 6. Z chwilą publikacji Artykułu przez Wydawcę, Zamawiający otrzymuje link do opublikowanego Artykułu. Zamawiający może w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania linku, nanieść poprawki. W przypadku braku działania Zamawiającego we wskazanym terminie uznaje się, że nie wnosi zastrzeżeń.
 7. Każda kolejna zmiana, poza zmianą w pkt 6 będzie poczytana jako złożenie nowego Zamówienia.
 8. Wydawca ma prawo do zgłoszenia poprawek do Zamówienia lub jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie dokona poprawek w terminie wskazanym przez Wydawcę albo Wydawca odrzuci Zamówienie, Zamówienie nie będzie realizowane, a środki przeznaczone na realizację Zamówienia powiększają saldo punktów Użytkownika na Koncie Klienta. Pozostaje to bez wpływu umowę zawartą z Usługodawcą, której przedmiotem było przygotowanie Artykułu Sponsorowanego. Wydawca ma prawo do odrzucenia Zamówienia, jeżeli poweźmie wątpliwości co do posiadania przez Zamawiającego praw autorskich do materiałów wykorzystanych w Artykule Sponsorowanym albo jeżeli publikacja dostarczona przez Zamawiającego narusza prawo bądź dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficzne, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do popełnienia przestępstwa.
 9. Wydawca w ramach łączącej go z Zamawiającym Umowy zapewnia umieszczenie Artykułu Sponsorowanego w wybranym przez Zamawiającego Serwisie Internetowym i utrzymanie tego artykułu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 10. Usługodawca może zażądać od Wydawcy usunięcia Artykułu Sponsorowanego ze strony Wydawcy bez podania przyczyny. W takim przypadku Wydawca zobowiązuje się usunąć Artykuł w terminie 3 Dni Roboczych od zgłoszenia takiego żądania.
 11. Okres udostępnienia powierzchni Serwisu Internetowego i publikacji Artykułu płatnego może ulec skróceniu, bez prawa do zgłaszania wobec Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu zwrotu wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy:
 12. Artykuł Sponsorowany narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 13. Artykuł Sponsorowany został usunięty na wniosek Zamawiającego,
 14. Zamawiający naruszył postanowienia Regulaminu dla Zamawiających, które dotyczą jego obowiązków po dniu publikacji,
 15. będzie to wynikiem siły wyższej,
 16. Wydawca zakończył działanie Serwisu Internetowego i nie kontynuuje tej działalności w innym Serwisie (pod innym adresem).
 17. W przypadku braku udostępnienia powierzchni Serwisu Internetowego, publikacji Artykułu Sponsorowanego przez Wydawcę w sposób niezgodny z Umową lub Regulaminem albo opóźnienia w udostępnieniu powierzchni Serwisu Internetowego i publikacji Artykułu Sponsorowanego, Usługodawca w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmuje decyzję, czy:
 18. Wydawca poprawia treść publikacji – w zakresie i terminie wskazanym przez Usługodawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym,
 19. Zamawiający odstępuje od umowy w całości lub w części bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania.

§ 6 – Zasady rozliczeń i płatności

 1. Kwota wynagrodzenia netto, jaką otrzyma Wydawca od Usługodawcy za publikację każdego artykułu, Usługodawca określa za pośrednictwem Platformy.
 2. W przypadku poprawnego udostępnienia powierzchni Serwisu Internetowego i publikacji Artykułu Sponsorowanego, Wydawca wystawia na rzecz Usługodawcy fakturę VAT na kwotę określoną na Platformie przez Wydawcę. Wydawca może wystawić również zbiorczą fakturę obejmującą wszystkie udostępnione powierzchnie Serwisów i publikacje w wybranym okresie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do opłacenia faktury VAT najpóźniej w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
 4. Wydawca dokonuje rozliczeń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych (w tym podatkowych) związanych z realizacją Usług we własnym imieniu i na własny koszt.
 5. Jeżeli z tytułu realizowanych Usług Usługodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego (innych należności publicznoprawnych), Wydawca zobowiązany będzie do przekazania Usługodawcy wszelkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości podatku (zaliczki na podatek).
 6. Płatności na rzecz Wydawcy są realizowane przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę w fakturze. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. Wydawca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej. W przypadku gdy Wydawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu o fakturach VAT.
 8. Wydawca nie może samodzielnie (z pominięciem Usługodawcy) dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z Zamawiającym z tytułu Usług realizowanych za pośrednictwem Platformy.

§ 7 - Prawa autorskie

 1. W przypadku materiałów tekstowych oraz graficznych dostarczanych przez Użytkownika, oświadcza on, że materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Usługodawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła.
 2. Jeżeli Artykuł Sponsorowany został stworzony przez Usługodawcę lub Wydawcę na zamówienie Zamawiającego, w momencie publikacji Artykułów Usługodawca lub Wydawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia autorskie prawa majątkowe do artykułów i upoważnia Zamawiającego do korzystania z utworu powstałego w ramach wykonania danego zamówienia wraz z prawem do dokonywania jego modyfikacji przez czas nieokreślony, w Polsce oraz we wszystkich pozostałych państwach Świata bez ograniczenia ilościowego i przedmiotowego  na następujących polach eksploatacji:
 3. zwielokrotnienie technikami wizualnymi, multimedialnymi, poligraficznymi, informatycznymi, cyfrowymi bez ograniczeń w zakresie ilości egzemplarzy,
 4. utrwalanie, na nośnikach wizualnych, multimedialnych, poligraficznych, informatycznych, cyfrowych, plastycznych,
 5. wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych ani terytorialnych, w tym w szczególności udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie artykułów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;
 6. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
 7. rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do artykułu w wybranym przez siebie miejscu i czasie w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet,
 8. wystawianie,
 9. wyświetlanie,
 10. najem,
 11. nadanie za pośrednictwem sieci przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, w tym umieszczenie artykułów na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji w tym w szczególności: bilbordy, prasa, kino, ulotki, gazety, POSy,
 12. rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, całości lub fragmentów artykułów,
 13. Z chwilą przesłania przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia, Zamawiający udziela Usługodawcy i Wydawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z przesłanych materiałów do celów określonych w Ofercie, w szczególności realizacji Zamówienia.

§ 8 - Konto

 1. Użytkownik może dokonywać rejestracji i korzystać z Platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie za pośrednictwem Konta. Użytkownik może posiadać Konto Klienta lub Konto Wydawcy. Zasady korzystania z Platformy przez Zamawiających reguluje odrębny regulamin.
 3. Do zawarcia Umowy o Konto pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji oraz aktywacja przycisku „Zarejestruj”.
 4. Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie założenia konta wraz z Regulaminem w formacie pdf oraz linkiem aktywującym Konto.
 5. Z chwilą aktywacji linku aktywującego Konto pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o Konto na czas nieokreślony.
 6. Umowa o Konto może być rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Przy zawarciu Umowy o Konto Użytkownik podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.
 9. Umowa o Konto może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie, bez podania przyczyn,  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Regulaminie lub poprzez usunięcie Konta. Nie wpływa to na obowiązek realizacji przez Wydawcę zobowiązań wynikających z zawartych Umów.
 10. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto zawartej z Użytkownikiem bez podania przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji.
 11. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji.
 12. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Konto, gdy Wydawca:
 13. narusza postanowienia Regulaminu lub  powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 14. nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zawartych Umów,
 15. podał dane nieprawdziwe lub niepełne, w tym zwłaszcza w zakresie informacji dotyczących Serwisów Internetowych;
 16. nie zalogował się ani razu do Platformy przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania,
 17. oferuje Serwisy Internetowe niespełniające wymogów Regulaminu.

§ 9 – Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy Artykuły Sponsorowane nie naruszają prawa (w zakresie treści i innych elementów, w szczególności graficznych). Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez Artykuły Sponsorowane.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść Ofert zamieszczonych na Platformie przez podmioty inne niż Usługodawca. Za ewentualne naruszenia praw osób trzecich odpowiedzialność ponoszą wyłącznie podmioty, które zamieściły Ofertę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy zawartej przez Użytkownika z Wydawcą (innym niż Usługodawca).
 4. Wydawca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie Zamówienia.
 5. Jeżeli z powodu naruszenia zasad udostępnienia Serwisu Internetowego i publikacji Artykułów Sponsorowanych przez Wydawcę, Zamawiający skieruje swoje roszczenia do Usługodawcy, Wydawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń i pokrycia wszelkich poniesionych przez Usługodawcę  kosztów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy i Umowy o Konto tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością Artykułów Sponsorowanych przekazanych przez Zamawiającego.
 9. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy i Umowy o Konto, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. Wyłączenie to nie ma zastosowania do szkody na osobie.
 10. W momencie zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią w zakresie jej praw autorskich do materiałów przekazanych przez Zamawiającego, Wydawca uprawniony jest do zawieszenia lub anulowania publikacji zawierającej sporne treści i jednostronnego odstąpienia od umowy.
 11. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nieuzgodnionego usunięcia Artykułu Sponsorowanego lub zmiany jego treści przed upływem roku od daty publikacji. Dotyczy to także trwałego braku dostępu do Serwisu Internetowego Wydawcy lub zaniechania dalszej publikacji wskutek zbycia praw do Serwisu Internetowego.
 12. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Wydawcy lub w związku z naruszeniem przez Wydawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Wydawca zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, w powyższym przypadku Wydawca zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie, zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę niezbędnej pomocy prawnej.

§ 10 - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Zamawiających w celu, w jakim zostały udostępnione.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Zamawiającego osobom trzecim, jeżeli nie będzie to wymagane charakterem świadczonych przez Usługodawcę usług.
 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce https://trustluna.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki: mailto:[email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dniu po ich otrzymaniu w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana pocztą elektroniczną na adres podany w reklamacji.

§ 12 - Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z przyczyn istotnych dla prowadzonej przez Usługodawcę działalności, z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę warunków technicznych związanych ze świadczeniem Usług, zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia prawne Usługodawcy, zmiany warunków, w tym cen usług świadczonych przez podmioty trzecie na rzecz Usługodawcy, niezbędnych do realizacji zawartych przez Usługodawcę umów.
 2. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, chyba że wskazana jest data późniejsza. Zmiany wiążą Użytkowników, chyba że Użytkownik skorzysta z uprawnienia z art. 3841 k.c.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Użytkownik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu może wypowiedzieć umowę. W przypadku braku podjęcia działań przez Użytkownika przyjmuje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu wskazane przez Usługodawcę.
 5. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024.
Trust Luna
UL. FRANCISZKA BARCZA 50G/99,
10-685 OLSZTYN

NIP: 7393981405
REGON: 524774322
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zarejestruj sięZaloguj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram