Polityka Prywatności

Square

I. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Michała Rochwerger, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skazani Na Sukces Michał Rochwerger, ul. Franciszka Barcza 48/118, 10-685 Olsztyn (zwanego dalej „Administratorem”), w szczególności za pośrednictwem strony internetowej trustluna.com (dalej jako „Strona”).

Polityka stanowi realizację obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.).

II. Obowiązek informacyjny

Przepisy RODO wymagają, aby każda osoba, której dane są przetwarzane, otrzymała szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych określone w art. 13 i 14 RODO. Realizując ten obowiązek poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Rochwerger, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Skazani Na Sukces Michał Rochwerger, ul. Franciszka Barcza 48/118, 10-685 Olsztyn, NIP 7393536875.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: hello@trustluna.com

 1. W jakich celach, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane kontaktowe

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, które przekazałeś nam w formularzu kontaktowym na Stronie lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji (np. przez telefon, e-mail, Facebook) na podstawie Twojej zgody udzielonej poprzez udostępnienie nam danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Po zakończeniu kontaktu nadal będziemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w celu archiwizacji korespondencji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania potrzeby archiwizacji.

Informacje handlowe Administratora

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, to na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) możemy kierować do Ciebie informacje handlowe, tj. informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail). Dane te możemy wykorzystywać w ten sposób do czasu cofnięcia przez Ciebie udzielonej zgody.

Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (w sposób inny niż wysyłanie informacji handlowych) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w ten sposób do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Obowiązki związane ze stosowaniem RODO

Ciąża na nas również obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z RODO, np. związane z realizacją zgłaszanych do nas żądań osób, których dane dotyczą. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą się z tym wiązać.

Dochodzenie roszczeń

Jeżeli dojdzie do jakiegoś sporu sądowego w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Zawarcie i wykonanie umowy

Jeżeli będziesz zainteresowany zawarciem umowy z Administratorem wówczas Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b RODO. Wraz z zawarciem umowy zostaniesz odrębnie poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 1. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom i współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, księgowe, prawne i doradcze. Wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane właściwym organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (poza obszar EOG) za wyjątkiem danych związanych z korzystaniem z narzędzi Google, LinkedIn i Facebook, które mogą zostać przekazane przez te podmioty  poza obszar EOG (do USA). 

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii, a także prawo do ich sprostowania.
 2. Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli: (a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem,  lecz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora – wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do przenoszenia danych – dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora danych.
 6. Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.
 7. Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, to w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw wyślij żądanie na adres e-mail: hello@trustluna.com lub na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe? Jakie są skutki niepodania danych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu nawiązania kontaktu z nami i otrzymania informacji handlowych.

 1. Czy Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie podejmuje czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym opartych na profilowaniu.

III. Ciasteczka

Zasady wykorzystywania plików cookies przez Administratora zostały uregulowane odrębnie w polityce cookies dostępnej tutaj.

IV. Narzędzia statystyczne i marketingowe

 1. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby). Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 2. W celu reklamy Strony i świadczonych przez nas usług korzystamy również z Google Ads, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google są dostępne pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
 3. Korzystamy z narzędzi Facebooka do remarketingu (czyli jeśli np. wejdziesz na Stronę i zainteresuje Cię jakiś temat – możliwe będzie, że na Facebooku zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań). Szczegółowe informacje na temat tego jak działa piksel oraz jakie dane zbiera możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr. Informacje zbierane w ramach narzędzi Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji o tych działaniach możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 4. Korzystamy z LinkedIn Insight Tag, dostarczonego przez LinkedIn Corporation.  Narzędzie to umożliwia szczegółowe raportowanie kampanii i odblokowuje informacje o odwiedzających Stronę. Używamy go do śledzenia aktywności, retargetowania odwiedzających witrynę i odblokowywania dodatkowych informacji o członkach wchodzących w interakcje z naszymi reklamami na LinkedIn. Narzędzie to umożliwia zbieranie zaszyfrowanych metadanych dotyczących m.in. adresu IP oraz informacji o wyświetleniach strony. Więcej informacji na temat polityki prywatności Linkedin można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 5. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzystasz, o IP Twojego komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają Twoją identyfikację.

V. Portale społecznościowe

 1. Posiadamy nasz fanpage na portalu Facebook. Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych na tym portalu jest Facebook. Jeżeli jednak wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), stajemy się również administratorem Twoich danych osobowych obok Facebooka (współadministrowanie). Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
 2. Twoich interakcji z nami na Facebooku nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności, np. sam poprosisz o kontakt mailowy za pośrednictwem Facebooka. 

VI. Zmiany

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem https://trustluna.com/pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.